Четверг 25.04.2019    ||   Приветствую Вас Гость   |  RSS  |  Регистрация   |   Вход1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1.1. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЛІДЕР» (далі - Клуб) є неприбутковою Дитячою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим Статутом.
    1.2. Повна назва на українській мові: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЛІДЕР». Скорочена назва на українській мові: КОДГО «ДЮФК «ЛІДЕР».
    1.3. Повна назва на англійській мові: KIROVOGRAD REGIONAL CHILD'S PUBLIC ORGANIZATION «CHILD-YOUTH FOOTBALL CLUB «LEADER». Скорочена назва на англійській мові: KRCPO «CYFC «LEADER».
    1.4. Клуб має місцевий статус поширює свою діяльність на територію Кіровоградської області, діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про об’єднання громадян”, Податкового Кодексу України інших норм чинного законодавства України, ратифікованих нею міжнародних угод та цього Статуту.
    1.5. Клуб діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, взаємоповаги його членів, самоврядування, колективності керівництва, законності та гласності.
    1.6. Клуб набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації у порядку, передбаченому діючим законодавством України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки, емблеми зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Клубу. Символіка Клубу реєструється в установленому законодавством порядку.
    1.7. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднання так само, як і втручання об’єднання у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених Законом.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
    2.1. Головною метою створення та діяльності Клубу є: захист прав та законних інтересів членів Клубу та сприяння зміцненню здоров’я дітей та юнаків за рахунок залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, зокрема футболом.
    2.2. Завданнями Клубу є:
• сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних заходів та програм, що спрямовані на популяризацію і розвиток дитячого футболу в Кіровоградській області;
• популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту в соціально-побутовій сфері та пропаганда здорового способу життя серед дітей, юнаків та їх батьків;
• сприяння проведенню масових спортивних заходів;
• сприяння участі футбольних команд Клубу в різноманітних футбольних турнірах та інших спортивних заходах як на території України, так і за її межами;
• сприяння виїзду на оздоровчо-спортивні збори футбольних команд Клубу;
• сприяння формуванню досвіду та підвищення кваліфікації у тренерів і інших спеціалістів, які є членами Клубу або його працівниками;
• сприяння формуванню та розвитку методик, включаючи рекреаційні і реабілітаційні напрямки;
• сприяння та участь у розробці і реалізації програм підготовки спортсменів для виступів у змаганнях та підвищення рівня їх спортивної майстерності;
• сприяння та участь у проведенні будівництва та реконструкції будівель, спортивних споруд та інших об’єктів фізкультурного призначення;
• сприяння розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків;
• проведення лекцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем викладання футболу та інших інформаційно-освітніх заходів;
• вивчення, узагальнення, розповсюдження власного досвіду роботи та нових технологій і методик навчання грі у футбол;
• надання моральної, матеріальної, грошової та іншої допомоги членам Клубу та його структурних підрозділів та захист їх законних прав;

3. ПРАВА КЛУБУ
    3.1. Для здійснення мети та завдань, визначених цим Статутом, Клуб користується правом:
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
• представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів в органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування та громадських організаціях, відповідно до діючого законодавства;
• брати участь у здійсненні державної регуляторної політики, згідно законодавства України;
• вносити пропозиції до органів державної влади та управління;
• на добровільних засадах засновувати або вступати у якості колективного члена в інші спілки, організації і таке інше, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
• вступати до міжнародних громадських організацій та підтримувати прямі контакти і зв’язки з ними, укладати відповідні угоди, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
• створювати установи, організації, підприємства та власні структурні підрозділи;
• укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань;
• організовувати та брати участь в спортивних змаганнях, зустрічах, конференціях, семінарах по обміну досвідом, навчально-тренувальних та оздоровчих зборах, інших спортивно-масових заходах, що не суперечать Статуту та законодавству України;
• отримувати гранти, спонсорські внески та іншу грошову або матеріальну допомогу від вітчизняних та іноземних юридичних i фізичних осіб та осіб без громадянства i використовувати одержані кошти на досягнення мети та цілей Клубу;
• заохочувати окремих тренерів, спортсменів та інших спеціалістів за високі показники в роботі грамотами, пам'ятними подарунками та грошовими преміями;
• купувати та видавати для користування членам Клубу та його структурних підрозділів спортивне майно, амуніцію та інше необхідне для здійснення статутної діяльності обладнання і майно, орендувати спортивні споруди;
• здійснювати матеріальну та соціальну допомогу членам та працівникам Клубу;
• проводити заходи по підвищенню кваліфікації тренерів та інших спеціалістів, які є членами або працівниками Клубу та його структурних підрозділів;
• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
• засновувати засоби масової інформації;
• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
• користуватися іншими правами, що не суперечать Статуту та не заборонені чинним законодавством України.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ КЛУБУ.
    4.1. Членство в Клубі може бути індивідуальним або колективним.
    4.2. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, віком від 6-ти до 18-ти років, які сприяють здійсненню головної мети Клубу, визнають Статут та приймають активну участь у виконанні його завдань. Вступ в члени Клубу неповнолітніх віком до 10 років здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.
    4.3. Особи старшого віку можуть бути членами Клубу за умови, якщо їх кількість не перевищую третину загальної кількості членів.
    4.4. Колективними членами Клубу можуть бути колективи інших дитячих громадських організацій, які визнають Статут Клубу.
    4.5. Клуб має нефіксоване членство.
    4.6. Для прийняття в члени Клубу колективних членів до Правління подається рішення зборів організації, та відповідна заява. Після розгляду Правлінням зазначених документів колективного члена приймається рішення про прийом у члени Клубу або відмову.
    4.7. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
    4.8. Індивідуальні та колективні члени мають рівні права та обов’язки.
    4.9. Членство в Клубі може бути припинено за власним бажанням. Про вибуття з членів Клубу, Правління приймає рішення у 10-ти денний термін з дати подачі відповідних документів.
       Член Клубу вважається вибулим також у випадку:
• смерті, визнання судом померлим чи безвісно відсутнім;
• втрати зв’язку з організацією;
    Умовами припинення членства може бути невиконання членом Клубу своїх обов’язків, систематичне ухилення від громадської діяльності, невиконання умов внутрішніх документів, регламентуючих діяльність Клубу, невиконання рішень керівних органів Клубу, якщо член Клубу своїми навмисними діями спричинив майнову або немайнову шкоду, якщо поведінка члена Клубу несумісна з його статутними цілями.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ.
    5.1. Члени Клубу мають право:
- брати безпосередню участь у діяльності Клубу;
- обирати й бути обраним в будь – який виборний орган Клубу;
- отримувати інформацію з питань діяльності Клубу;
- подавати пропозиції до будь – якого органу Клубу;
- вільно вийти з членів Клубу;
- бути носієм інших прав, відповідно до Статуту Клубу.
    5.2. Члени Клубу зобов’язані:
- дотримуватись вимог Статуту Клубу;
- виконувати рішення керівних органів Клубу;
- сприяти заходам, що організують органи управління для виконання рішень керівних органів Клубу;
- дбайливо ставитись до обладнання місць занять та майна Клубу;
- сприяти виконанню головної мети та завдань Клубу і підвищенню його авторитету, престижу та ефективності діяльності.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ
ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

       6.1. Управління Клубом здійснюють:
• Загальні збори – вищий керівний орган;
• Правління – постійно діючий керівний орган;
• Ревізійна комісія (Ревізор) Клубу – контролюючий орган.
       6.2. Загальні збори.
    6.2.1. Вищим керівним органом Клубу є Загальні збори, які скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на рік Правлінням. Позачергове проведення Загальних зборів здійснюється на вимогу Правління, Ревізійної комісії Клубу або 2/3 від загальної кількості членів Клубу.
    Дата, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів визначається Правлінням Клубу, про що повідомляються всі члени Клубу не пізніше, як за 30 днів до його скликання.
    Збори уповноважені на вирішення винесених на їх розгляд питань, якщо на них присутні не менше як 2/3 членів організації. Кожного колективного члена представляє на Загальних зборах один представник, обраний вищим органом колективного члена. Голосування на Загальних зборах здійснюється за таким принципом: кожен член Клубу з правом голосу має один голос.
    Прийняття рішень про внесення змін та доповнень до Статуту Клубу, реорганізацію або ліквідацію Клубу, обрання Президента приймається не менше ніж 3/4 голосів членів, присутніх на Загальних зборах. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.
       6.2.2. До компетенції Загальних зборів належить:
• затвердження Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень;
• прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Клубу;
• визначення основних напрямків діяльності Клубу;
• реалізація права власності на майно та кошти;
• обрання на термін не більше ніж 5 років Президента та членів Правління Клубу, Голови та членів Ревізійної комісії або, при малій чисельності членів Клубу, Ревізора;
• визначення чисельного складу членів Правління та Ревізійної комісії;
• розгляд рекомендацій та затвердження звітів поданих Правлінням Клубу та Ревізійною комісією (Ревізором);
• вирішення питань про вхід та вихід Клубу до інших громадських організацій.
       6.3. Правління.
    6.3.1. Правління є постійно діючим керівним органом Клубу, який здійснює керівництво його поточною діяльністю у період між загальними зборами.
    6.3.2. Правління діє від імені Клубу, у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.
    6.3.3. Правління складається з Президента Клубу та членів Правління, які обираються Загальними зборами.
    6.3.4. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Клубу, крім тих, які згідно чинного законодавства та цього Статуту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
    6.3.5. До компетенції Правління належить:
• розробка заходів спрямованих на виконання рішень загальних зборів;
• прийняття рішення про дату скликання та порядок денний загальних зборів Клубу;
• розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів спрямованих на реалізацію статутних цілей та завдань Клубу;
• призначення Виконавчого Директора, та розробка його посадової інструкції;
• затвердження за поданням Президента, структури апарату;
• прийняття рішень про прийом у члени та виключення з членів Клубу;
• розробка інструкцій та інших документів нормативного характеру;
• відповідно до рішення Загальних зборів розпоряджається коштами та майном Клубу, визначає матеріально відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;
• здійснення представництва Клубу в стосунках з іншими організаціями, підприємствами, установами і таке інше та органами державної влади;
• затвердження зразків символіки, печаток, штампів, бланків, інших реквізитів;
• затвердження штатного розкладу, створення структурних підрозділів Клубу та їх складу, тощо;
• вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю Клубу, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.
    6.3.6. Засідання Правління проводяться за мірою необхідності але не рідше 4 разів на рік по ініціативі Президента Клубу або більшості членів Правління.
    6.3.7. Засідання Правління визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як 2/3 членів від загальної кількості членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписується Президентом Клубу.
    6.3.8. Правління у своїй діяльності підзвітне загальним зборам.
       6.4. Президент Клубу.
    6.4.1. У період між Загальними зборами, засіданнями Правління поточною діяльністю Клубу керує Президент Клубу, який є вищою керівною особою Клубу.
    Президент Клубу:
• здійснює поточне керівництво діяльністю Клубу, без доручення представляє його у всіх зовнішніх стосунках;
• робить заяви від імені Клубу;
• має право підпису фінансових та інших документів Клубу від його імені;
• ініціює скликання позачергових зборів, скликає засідання Правління, організує підготовку його засідань, головує на них, підписує рішення Правління;
• затверджує штатний розпис виконавчих (робочих) органів Клубу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Клубу. На штатних працівників усіх цих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;
• у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;
• контролює дотримання Статуту Клубу, рішень Загальних зборів та Правління;
• веде переговори і укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
• вирішує інші питання поточної діяльності Клубу.
    6.4.2. Повноваження Президента, у разі його відсутності (хвороба, відрядження, відпустка тощо), виконує Виконавчий директор або особа, якій надано таке право Президентом, в формі визначеній законодавством України.
        6.5. Виконавчий директор.
    6.5.1. Виконавчий Директор є заступником Президента Клубу та призначається на засіданні Правління.
    6.5.2. Повноваження та обов’язки Виконавчого Директора визначаються посадовою інструкцією, яку розробляє та затверджує Правління Клубу.
        6.6. Ревізійна комісія (Ревізор).
    6.6.1. Ревізійна комісія (Ревізор) є контрольно-ревізійним органом Клубу.
    6.6.2. Склад Ревізійної комісії або Ревізор обирається загальними зборами. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Правління, а також особи, що займають інші керівні посади в Клубі.
    6.6.3. До повноважень Ревізійної Комісії (Ревізора) належить:
• перевірка виконання бюджету керівними, виконавчими та іншими органами Клубу;
• проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Клубу;
• здійснення контролю за правильністю витрат коштів Клубу за призначенням;
• звіт перед Загальними зборами про результати своєї діяльності.
    6.6.4.Керівництво Ревізійною комісією здійснює її Голова.
    6.6.5. Ревізійна комісія (Ревізор) діє на підставі Положення про неї, яке затверджується Загальними зборами.
    6.6.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 членів Ревізійної комісії.
    6.6.7. У разі малої чисельності членів Клубу (менше 5 осіб), Ревізійна комісія не створюється, а за рішенням Загальних зборів для перевірки фінансової діяльності призначається Ревізор.

7. КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ.
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

    7.1. Клуб може мати у власності кошти та майно відповідно до діючого законодавства України, які спрямовані на створення матеріальної бази Клубу та реалізації його статутних завдань. Кошти Клубу формуються в установленому законом порядку за рахунок:
- коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, благодійних внесків фізичних чи юридичних осіб, а також переданих державою або придбаних за власні кошти;
- пасивних доходів;
- коштів та майна, переданих державою;
- дотацій та субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
    7.2. Клуб може мати у власності будинки, транспортні засоби та інше майно, яке необхідне для статутної діяльності Клубу.
    7.3. З метою виконання статутних завдань і цілей Клуб може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України.
    7.4. Клуб зобов'язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому порядку та зареєструватись в органах державної податкової адміністрації, вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
    7.5. Клуб несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві власності майном. Засновники та Члени Клубу не несуть відповідальності за зобов’язаннями Клубу.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
    Зміни і доповнення до Статуту Клубу вносяться за рішенням зборів та реєструються в установленому законодавством порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
    9.1. Діяльність Клубу може бути припинена шляхом його реорганізації, або ліквідації.
    9.2. Реорганізація Клубу здійснюється на підставі рішення Зборів.
    9.3. Ліквідація Клубу здійснюється на основі рішення зборів чи рішення суду.
    9.4. В разі прийняття рішення про ліквідацію, загальні збори Клубу призначають ліквідаційну комісію і затверджують процедуру її роботи, визначають порядок використання коштів та майна Клубу.
    9.5. У разі ліквідації Клубу його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

    Кировоградская областная детская общественная организация «Детско-юношеский футбольный клуб «Лидер»